Highlighted News

06/10/2020

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu ngành hàng hóa hay còn gọi là “commodity Stocks” là các cổ phiếu mà mô hình hoạt động của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn của các chỉ số hàng hóa liên quan. Chính vì vậy, diễn biến của các chỉ số hàng hóa đó có mối liên hệ mật thiết với diễn biến giá cổ phiếu của ngành đó hoặc cổ phiếu của các ngành có liên quan.

Page 2 of 36