Highlighted News

08/07/2021

Trong khuôn khổ triển khai dự án thành phần: “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Sáng ngày 07/7/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với FiinGroup đã tổ chức buổi Tập huấn hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô cho các Trường thành viên thuộc dự án.

Page 1 of 1