Chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp đi xuống, tại sao VN-Index vẫn hơn 900 điểm?

22 October 2020 - 10:32 AM Alternate Text

Trong báo cáo FiinPro Digest #5 đã đề cập đến chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp đi xuống từ đầu 2019. Thực tế, LNST Q2-2020 ước suy giảm 54,9%, tương đương với mức giảm của quý 1, nếu điều chỉnh loại trừ các khoản thu nhập không thường xuyên (bao gồm thu nhập từ hoạt động tài chính hay hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho). Các chỉ số phản ánh chất lượng lợi nhuận như EBIT và EBITDA lần lượt giảm 47,4% và 29,3% so với cùng kỳ. Đây là quý giảm tốc thứ 4 liên tiếp đối với EBIT và thứ 2 đối với EBITDA. 4/16 ngành phi tài chính có EBIT tăng trưởng, trong đó có Ô tô và Phụ tùng (+22,5%), Viễn thông (+22,7%), và Tài nguyên Cơ bản (+1,4%).

Vậy tại sao VN-Index vẫn hơn 900 điểm, thị trường vẫn đi lên? Tất cả câu trả lời sẽ có trong video:

FiinGroup