• Business Division:
  • Location:
  • Deadline:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được tổ chức vào ngày 19/08/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190819_20190819--CTN-CAN-THO--TB-KQ-DAU-GIA.pdf